art 1 Identiteit van de onderneming
 
Pedersen Yolanda     HANDGUNNER
Het BTW nummer is BE0877.462.790
Telefoonnummer: +32 (0)15 51 18 57     +32(0)475 94 12 10
E-mailadres: info@handgunner.be

 
art 2 Draagwijdte
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van alle artikelen uit het assortiment van Handgunner webshop aan alle klanten die een account aanmaken. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Engels, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.
 
art 3 Wijziging voorwaarden
 
Handgunner webshop kan ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen.
Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Elke bestelling na de wijziging van de voorwaarden houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.
 
art 4 Waar kan men deze algemene voorwaarden terugvinden?
 
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via het navigatiemenu: algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn, kan men de algemene voorwaarden van  HANDGUNNER webshop gaan inzien in de winkel HANDGUNNER of kunnen wij op verzoek van de klant deze algemene voorwaarden per e-mail bezorgen.
 
art 5 Aanbod
 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als HANDGUNNER Webshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, ze kunnen wel elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HANDGUNNER webshop niet.
 
art 6 Totstandkoming internetverkoop
 
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.handgunner.be.
De betaling geschiedt vooraf via overschrijving. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
HANDGUNNER webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
Bij ernstig misbruik van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
Bij overmacht.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HANDGUNNER webshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HANDGUNNER webshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de klant elektronisch betaalt, zal HANDGUNNER webshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
art 7 Prijzen
 
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden via het navigatiemenu: betalingsmogelijkheden en verzendingsmogelijkheden, van de webshop vermeld.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt deze voor deze internetverkoop de prijs van toepassing op het moment van de bestelling.
 
art 8 Betaling
 
De betaling geschiedt voorafgaand aan de bestelling. U kan kiezen om via bankoverschrijving uw bestelling te betalen.
 
art 9 Eigendomsoverdracht
 
De goederen blijven eigendom van  HANDGUNNER webshop tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.
 
art 10 Levering van een bestelling
 

 
HANDGUNNER webshop werkt samen met de externe leveringsfirma TNT. De door HANDGUNNER webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Als plaats van de levering geldt het adres dat de klant (waarheidsgetrouw) aan HANDGUNNER webshop kenbaar heeft gemaakt.
 
art 11 Herroepingsrecht bij levering van producten
 
Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle bijgeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HANDGUNNER Webshop retourneren, conform de door HANDGUNNER webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
art 12 Kosten in geval van herroeping
 
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van zending (zowel heen als terug) voor zijn rekening.
Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal HANDGUNNER Webshop dit bedrag (zonder transportkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, indien de klant voldaan heeft aan voorwaarden vermeld in art11 conform de originele staat en verpakking.
 
art 13 Uitsluiting herroepingsrecht
 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. Die door HANDGUNNER webshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed op heeft;
6. Voor losse kranten en tijdschriften;
7. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
 
art 14 Conformiteit en garantie

 
HANDGUNNER webshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 
Indien HANDGUNNER webshop producten aan de klant levert, is HANDGUNNER webshop nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop HANDGUNNER webshop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
art 15 Klachtenregeling
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HANDGUNNER Webshop, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
Bij HANDGUNNER webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HANDGUNNER webshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
art 16 Intellectuele eigendom

 
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij HANDGUNNER webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
art 17 Persoonsgegevens
 
HANDGUNNER  webshop zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. HANDGUNNER webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 
art 18 Toepasselijk recht.
 
Op alle aanbiedingen van HANDGUNNER webshop, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgische wetgeving van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Haacht.
 
art 19 Links
 
De site van HANDGUNNER webshop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft HANDGUNNER webshop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 
art 20 Uw rechten
 
U kunt altijd aan HANDGUNNER webshop vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@handgunner.be. Ook kunt u per e-mail aan HANDGUNNER webshop vragen verbeteringen of aanvullingen aan te brengen, die HANDGUNNER webshop zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen van HANDGUNNER webshop dan kunt u HANDGUNNER webshop hiervan op de hoogte stellen.

Contactgegevens

 • Yolanda Pedersen
 • BE 0877.462.790
 • 2/21/06/0018
 • Wespelaarsebaan 120
 •  3190 Boortmeerbeek
 • CallIcon +32 (0) 15/51.18.57
 • CallIcon (fax) +32 (0) 15/52.02.78
 • CallIcon (gsm) +32 (0) 475/94 12 10
 • MessageIcon info@handgunner.be
 •  

  Openingsuren

  • Dinsdag op afspraak
  • Woensdag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot en met 18.00 uur (in de voormiddag op afspraak)
  • Zaterdag vanaf 10.00 uur tot en met 15.00 uur